Giới Thiệu

Giới Thiệu Trang Nhà
THẮNG NGHĨA LÝ ĐÔNG A

Thắng Nghĩa Lý Đông A là một diễn đàn điện tử toàn cầu được một số người Việt hiện đang sống tại Việt Nam và trong nhiều quốc gia trên thế giới thiết lập từ nhiều năm nay nhằm mục đích lưu trữ và phổ biến các sáng tác của Tiên sinh Lý Đông A. Diễn đàn Thắng Nghĩa Lý Đông A cũng là nơi để mọi người Việt quan tâm đến đất nước và dân tộc Việt nghiên cứu hệ thống tư tưởng Lý Đông A mà chúng tôi chọn tên gọi là Thắng Nghĩa, một trong nhiều tên gọi do Tiên sinh Lý Đông A đặt ra. Tình hình Việt Nam, khu vực và thế giới hiện nay đòi hỏi công bố diễn đàn này trên mạng điện tử toàn cầu để mọi người có thể tham khảo.

Chúng tôi tin rằng Tiên sinh Lý Ðông A đã đưa ra được một hệ thống tư tưởng nhất quán, toàn diện từ phần triết học đến phần thực tiễn. Với Thắng Nghĩa, dân tộc ta có thể tự tin và tự hào sánh vai cùng mọi dân tộc khác bước vào thời đại toàn cầu 2000 đang mở ra cho toàn thể nhân loại, như viễn kiến của Lý Ðông A đã tiên liệu. Vì vậy Thắng Nghĩa cần được phổ biến rộng rãi để trở thành tư tưởng chỉ đạo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam trong những thập niên tới đây.

Tưởng cần nhấn mạnh rằng hơn ai hết, những người đã có được cơ duyên học hiểu Thắng Nghĩa sẽ phải đứng ra lãnh trách nhiệm góp sức vào sự thành tựu lịch sử này.

Chúng tôi cho rằng trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, hệ thống tư tưởng Lý Đông A cần được khai triển, giải thích, bổ sung, thông qua ngôn ngữ và kiến thức mới của thời đại. Chúng tôi cũng tin rằng Thắng Nghĩa đã đi trước thời đại, những kiến thức và khám phá mới trong mọi ngành học thuật quốc tế ngày càng làm sáng tỏ thêm quan điểm và dự kiến của Lý Ðông A về con người, tự nhiên và xã hội đã được Tiên sinh đưa ra hơn 70 năm trước đây. Do đó vấn đề then chốt của chúng ta, hậu sinh của Lý Ðông A, là vận dụng được những kiến thức và ngôn ngữ thời đại để triển khai tư tưởng Lý Ðông A cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay và trong tương lai.

Nội dung và sinh hoạt trên trang Thắng Nghĩa Lý Đông A  nhằm đạt được mục đích này.

Chúng tôi cũng cho rằng không thể có một cách học hiểu Thắng Nghĩa nào được coi là duy nhất và “chính thống”. Toàn bộ những sáng tác của Lý Ðông A để lại phải trở thành tài sản chung của mọi người Việt. Việc tìm đọc và nghiên cứu Thắng Nghĩa phải là quyền và trách nhiệm của mọi người Việt.

Trang nhà Thắng Nghĩa Lý Đông A (TNLĐA) đã được thiếp lập như một diễn đàn điện tử, vừa lưu trữ các sáng tác gốc do Lý Đông A biên soạn, vừa phổ biến những bài viết có giá trị về Thắng Nghĩa do bất cứ ai trình bầy. Chúng tôi triệt để tôn trọng tự do nghiên cứu và tự do tư tưởng của mỗi người. Những bài viết được phổ biến trên trang TNLĐA tất nhiên chỉ phản ảnh quan điểm và hiểu biết về Thắng Nghĩa của chính các tác giả, và mỗi tác giả tự chịu trách nhiệm về những gì họ viết. Những người tham gia vào diễn đàn cũng tự mình nhận thức giá trị của các bài viết này để từ đó giúp mình hiểu được những quan điểm đặc thù của Lý Đông A, đồng thời rút ra được những bài học bổ ích cho đời sống và công việc của mình, theo đúng tinh thần “nhập nô xuất chủ” và “tri hành đồng tiến” mà Tiên sinh Lý Ðông A đã đề ra.

Mục Diễn Đàn trên trang TNLĐA là nơi mà mọi người truy cập vào trang nhà có thể trao đổi ý kiến, nhận xét hoặc đưa ra các câu hỏi về Thắng Nghĩa cũng như về những vấn đề liên quan đến Thắng Nghĩa. Mọi trao đổi trong mục này được thực hiện trong tinh thần tự do và tôn trọng những khác biệt.

Logo của trang TNLĐA thể hiện 3 quan điểm chính trong hệ thống tư tưởng Lý Đông A. Ba ngôi sao tượng trưng cho lý tưởng Tam Nhân: Nhân Bản, Nhân Tính và Nhân Chủ, trong đó ngôi sao lớn nhất là Nhân Chủ. Ba ngôi sao cũng thể hiện quan điểm của Lý Đông A về thiên văn học đông phương: ngôi sao lớn nhất là sao Việt, hai sao nhỏ hơn là sao mai và sao hôm. Nước Việt điều hòa hôm mai, sáng tối để phát triển. Sáu vạch trắng biểu tượng cho chính sách Lục Dân: phục hưng dân tộc, sáng hóa dân văn, phát huy dân đạo, chỉnh sức dân trị, quảng đại dân sinh, trọn vẹn dân vực. Ngoài mầu xanh biểu hiện bầu trời, hai mầu trắng đỏ biểu hiện hai tính cách Tiên-Rồng trong truyền thống Việt tộc. Logo tóm gọn chủ trương của Thắng Nghĩa: Nước Việt trong thời đại 2000 cần thực hiện lý tưởng Tam Nhân cho toàn nhân loại, và thông qua chính sách Lục Dân cho mỗi dân tộc.

Nhóm chủ trương trang TNLĐA mong nhận được những ý kiến, bài viết, nhất là những sáng tác của Lý Tiên sinh mà chúng tôi chưa có, để Thắng Nghĩa được phổ biến sâu rộng đến mọi người Việt trong ngoài nước. Chúng tôi cũng mong quý độc giả góp ý đối với những điều thiếu sót để chúng tôi hoàn thiện trang nhà này.

Đại diện Ban Chủ biên trang Thắng Nghĩa Lý Đông A.

Nhiên Hòa ĐVH
Ngày 1 tháng 8 năm 2016

Email: Thắng Nghĩa Lý Đông A <nhienhoa99@gmail.com>