Tuyển Tập Lý Đông A

Danh Sách Tác Phẩm Lý Đông A

  1. Ám Thị Biểu
  2. Bị Vong Lục (1943 –4822 Tuổi Việt)

Mục Lục Các Tác Phẩm Của Lý Đông A

Mục Lục Toàn Bộ Chủ Nghĩa Duy Dân
(Theo Học Xã/Cán Sự Bộ 002) …

Giới Thiệu Tuyển Tập Lý Đông A

Ám Thị Biểu

  • Ám Thị Biểu do Lý Đông A biên soạn, các bản đánh máy không ghi rõ năm. Đây là Bản Ghi Nhớ, tóm lược và so sánh Duy Dân với ba hệ thống tư tưởng hiện đại: Duy Tâm, Duy Vật, Duy Sinh.
  • Phần chú giải do Huỳnh Việt Lang biên tập và chịu trách nhiệm, tháng 5 năm 2016.

Bị Vong Lục

Ngỏ Cùng Toàn Thể Các Đảng Phái Nhân Sĩ, Đồng Chí, Đồng Bào Việt …

Bình Sản Kinh Tế 

Trước khi bàn luận về Bình Sản Kinh Tế, ta cần trở lại lý luận thuần tuý của Duy Dân Chủ Nghĩa để giải thích thế nào là xã hội? Xã hội là tập thể sống còn của loài người …

Chìa Khóa Của Công Việc

… Khi vào công việc, Tu Dưỡng với Nghĩa Gốc cùng đi đôi. Cho hay rằng mỗi văn minh mới sáng tạo ra đều do những con người mới hoàn thành …

Chìa Khóa Thắng Nghĩa

Để chỉ đường lối cho vào cổng tu dưỡng mới và thắng nghĩa mới, các đồng chí giữ cái học thuật mê cung (labyrinthe) đó sao không khỏi có cái cảm giác là mình chỉ là kẻ môn tường chi ngoại…

Chu Tri Lục

CHU TRI LỤC của X.Y. Thái Dịch Lý Đông A do Gió Đáy thuộc Duy Dân Học Xã xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, Việt Nam năm 1969 (Kỷ Dậu, 4848 tuổi Việt) …

Duy Dân Cơ Năng (Bộ 5 Kiến Quốc)

Phải luôn luôn xoá bỏ những thành kiến hủ bại cũng như luôn phá bỏ những quan niệm sai lầm. Khẩu hiệu quốc gia của Học là “vào lẽ ra việc”; mà khẩu hiệu của Làm là “ngày một thêm mới” …

Duy Dân Cơ Năng (Tốc giảng)

Cái tổ chức của xã hội y cứ vào một kiến trúc nhân loại nó thích ứng với một tinh thần mới ra đời. Tinh thần ấy là tinh thần Nhân Chủ (Duy Nhân: Zeitaciks, Zosciks, thời đại tinh thần) …

Duy Dân Huấn Phương Tổng Thuyết

Cái động cơ duy nhất của khoa học là cái khích thích của tất cả các nhu yếu sinh hoạt của khách quan, bó buộc loài người phải vận dụng tất cả sức lực sinh mệnh vào sự tiến hóa, phát hiện và để chế phục được hoàn cảnh …

Duy Nhân Cương Thường

Trong các bộ sách của Thư Ký Trưởng Đảng Duy Dân Thái Dịch Lý Đông A, bộ Mô là quan trọng hơn cả. Bộ Mô gồm có 7 quyển: Mở Quyển, Tổ Đảng, Lập Học, Thiết Giáo, Kiến Quốc, Đồng Nhân và Giới Thiệu …

Đại Việt Mô

Thông qua cái lập trường toàn thể của loài người, đứng lại trên nền tảng gốc gác và nghiêm ngặt của nòi giống Việt, lập một cạp bịn các phương sách và phương lược của cách mạng suốt mặt đến đáy, hướng thượng và kiến quốc suốt mặt đến đáy, hướng thượng, từ bước đầu một công cuộc cứu nước giữ nòi đến một bậc thang là thành lập một thể hệ sinh mệnh với văn hóa trọn vẹn và cao độ cho nòi giống Việt.

Đại Việt Mô (Tốc giảng)

Đại Việt Mô là tên gọi vắn tắt của bộ sách “Đại Việt Duy Dân Chủ Nghĩa Quốc Sách Đại Cương Thảo An Toàn Pho” …

Đường Sống Việt

Mọi người dân Việt đứng trước sự thúc bách của thời đại, của chính đời sống mình, phải nhận thức được bổn phận, tìm tòi được đường lối, để quyết định một cử động lớn lao …

Lập Học

Thành lập một học thuật tức là thành lập một Thể Hệ Văn Minh…

Mấy Lời Đại Cương Về Chủ Nghĩa Duy Dân

Tất cả công năng của giáo dục đều đưa đến những kết luận: Nuôi thân thì sinh nô tài. Nuôi óc thì sinh nhân tài. Nuôi tâm thì sinh thiên tài …

Mở Quyển

Trong cảnh vô cùng nguy nan của nước nòi Việt,
Trong khi tất cảcác đảng phái đều lệch phương hướng,
Trong khi thếgiới đi vào bế tắc mà một cuộc tàn sát sẽ làm điêu linh dân tộc Việt …

Nền Triết Học Chính Thống

Muốn thâm nhập được Nền Triết Học Chính Thống của chủ nghĩa Duy Dân, trước hết cần có sự kiểm thảo lại việc Học và Hiểu, nghĩa là xét nét lại những nền triết học cũ để tìm một quan điểm đích xác thích hợp vào hiện đại …

Sấm Khảo

Vấn đề này có quan hệ mật thiết với công cuộc tuyên truyền ở nơi thôn dã. Ở nơi đây con người sống trong một hoàn cảnh và theo những tập quán riêng …

Sinh Mệnh Tâm Lý

Vũ trụ, xã hội, tư tưởng thành một thể sống duy nhất. Tư tưởng đây đại biểu cho cái sinh mệnh cơ cấu, bởi sống với chết là một thể duy nhất, đồng thời biết chỉ huy sống …

Thanh Minh Cùng Các Anh Em Dòng Giống Trăm Việt Trong Cõi

Chúng tôi thường ngẫm thấy rằng: anh em đồng bào ta trên rừng hay dưới đồng xuôi ai cũng như ai, đều yêu thích những tranh vẽ Rồng Phượng và sung sướng chăm chú đến việc kể chuyện ông cha lại với nhau nghe …

Thiết Giáo

Những cơ sở nguyên tắc giáo dục của ta là thích ứng với nhiệm vụ thời đại, sứ mệnh sử Việt, hoàn thành một dân chúng của Cứu Quốc Tồn Chủng, dân chúng đó phải bằng tự lực …

Tổ Đảng 

Việt Duy Dân Chủ Nghĩa Quốc Sách Đại Cương Thảo Ấn Toàn Pho – Bộ 7
Thái Dịch – 4825 Tuổi Việt

Tiểu Luận Thắng Nghĩa

Cành lau bắt đầu tham dự vào cuộc sống lịch sử của nước nòi chúng ta từ thế kỷ X, một vận đổi mới trong tang dâu của Đông Á…

Tuyên Ngôn Của Duy Dân Học Xã

Nòi giống Việt ta, đời đời vật lộn lấy độc lập và đã đời đời từng đạt tới mục đích đó. Chỉ duy chúng ta, trên lịch sử cũng như về tương lai, bao giờ cũng giữ đều một con đường chính trị riêng biệt …

Tuyên Ngôn Ngày Thành Lập Tổng Đảng Bộ

Chúng tôi nhận thấy rằng, nước nòi Việt chúng ta suốt trên bốn nghìn năm có thừa, trải qua bao nhiêu bước đường vật lộn với bão táp bốn bề, từ lúc Văn Lang mở cõi, đầu người kể được vài muôn …

Vấn Đề Việt Nam

Tự trong hai chữ Việt Nam đã thấy, đã biểu hiện cái ý nghĩa một dân tộc “bị Tàu hoá” rồi. Bao nhiêu những khinh miệt, vũ nhục, nhận vơ bóc lột, đau thảm đều nồng nặc như mủ đặc trong cái mụn nhọt Việt Nam đó …

Việt Sử Thông Luận

Thời kỳ Duy Nhiên: Thời kỳ này loài người chưa biết kết hợp thành bộ lạc với xã hội.
Thời kỳ Duy Dân: Thời kỳ này là khi nhân loại đã biết quần tụ lại một nơi.
Thời kỳ Duy Nhân: Thời kỳ này đã phôi thai ra ở những lý thuyết Đại Đồng …