Lý Đông A Viết Về Dân Chủ

Trích XUÂN THU, 1943  DÂN CHỦ Thanh niên lấy làm vinh dự để nói đến dân chủ. Dân chủ ví như thần thánh “….homo res sancta homini”, dân chủ là hình ảnh giàu có, bình đẳng và khoa học. Căn cứ của chủ nghĩa dân chủ là chủ nghĩa cá nhân. Cho nên dân chủ…