Hiệu Triệu Kháng Chiến

Hiệu Triệu Kháng Chiến

 

Nòi giống Việt đã đi đến đường cùng của sống chết. Sau khi chính phủ CS Hồ Chí Minh ký kết bán nước không xong, trong giờ phút nghiêm trọng này, tình tự kháng chiến của quốc dân Việt đã tới mức cực điểm của phẫn uất, thời con đường sống sẽ mở ra tương lai, bắt đầu từ trong đáy lòng của mỗi người dân Việt, đã sẵn sàng dang tay ra, lấy máu xương ra giết giặc nước đòi lại nhà. Cái thắng lợi tối hậu của người Việt ở đó, cùng thành một sự thật quyết nhiên, đi đôi với sự thật sắt đá của thời đại, toàn thế giới các nòi giống nhỏ yếu và cả loài người, nhân loại tất thắng trong cuộc tranh đấu cường liệt của công lý ngày nay.

Đảng Duy Dân chúng tôi canh cánh vì dân tộc không phải đến ngày nay, những hành động kháng Pháp, kháng Nhật từ 1937 đến giờ đã tỏ rõ cái tác dụng tiềm tàng của chúng tôi đối với cái vận mệnh quyết liệt của nòi giống. Đã hẹn trước giờ phút này, chúng tôi thề đứng lên cùng quốc dân kháng Pháp, và cùng quốc dân, nghĩa là tất cả các giai tầng, các đảng phái, các thế hệ, các tôn giáo, các đoàn thể dân chúng, bất cứ mầu sắc nào mà giờ này cùng đứng lên kháng Pháp. Chúng tôi thề hy sinh những kiến giải riêng biệt có thể gọi là hẹp hòi được, phục tòng ý chí chung để thành lập một hàng ngũ liên hiệp của dân tộc kháng chiến, chính phủ dân tộc kháng chiến, cùng chọn một ước pháp hợp lý mà chủ nghĩa Duy Dân chỉ là một đề án, không hơn là một đề án.

Nòi giống Việt từ xưa đã không từng không phục tòng những nguyên tắc nhân đạo tối cao của văn minh loài người. Nòi giống Việt trong cuộc kháng chiến này chỉ có một yêu cầu duy nhất mà không hơn, là độc lập và thống nhất. Hàng ngũ dân tộc kháng chiến của nòi giống chỉ có địch nhân là Pháp, tuyệt đối tôn trọng những quyền lợi chính đáng của quốc tế, nhưng mà không ngần ngại phấn đấu đến cùng để đối đầu với những áp bức quá cực.

Hỡi tất cả các dân tộc văn minh! Hỡi tất cả đồng bào Việt! Hãy gia nhập vào cuộc chiến đấu danh dự của công lý, của sống còn. Hỡi đồng bào! Hãy giác ngộ, hãy đứng lên. Thời cơ quyết định của sống chết ở ngay cái quyết tâm của chúng ta giờ này, cái quyết tâm thứ nhất là để đổi chết lấy sống, là phải triệt để thành thực cùng nhau ăn năn những cái lầm lẫn vừa qua, đừng đặt chủ nghĩa, đảng, ngẫu tượng lên trên tổ quốc.

Hy sinh hết mới thắng được hết, mới lấy lại được hết, hỡi người Việt đau thương!

Duy Dân Đảng kính cẩn hiệu triệu

Thái Dịch Lý Đông A

Thư ký trưởng đảng Duy Dân

Làm tại Hoà Bình

Ngày 12 tháng 02 năm 4825 tuổi Việt (1946)


Ghi chú: Đảng Đại Việt Duy Dân đã lập chiến khu tại Hòa Bình và Hiệu Triệu Kháng Chiến từ đầu năm 1946, trước Việt Minh gần một năm, nhưng chiến khu Hòa Bình đã bị Việt Minh (CS) bao vây tiêu diệt để dành độc quyền kháng chiến chống Pháp.

Xem Hiệu Triệu Kháng Chiến dạng pdf:

Click to access hieu-trieu-khang-chien-feb-12-19462.pdf

<=====  Những câu chuyện về Lý Đông A

Tài liệu tham khảo liên quan đến Lý Đông A  =====>